คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1647/2529

 แหล่งที่มา: ADMIN
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ที่1ขอซื้อรถยนต์จากบริษัทส.โดยมีข้อสัญญาไม่ให้โจทก์ที่1จำหน่ายจ่ายโอนหรือให้ผู้อื่นครอบครองใช้รถยนต์คันนั้นต่อมาโจทก์ที่1ขายรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่โจทก์ที่2โดยบริษัทส.ก็ทราบและไม่ถือเป็นเหตุเลิกสัญญากับโจทก์ที่1คงรับเงินค่างวดรถจากโจทก์ที่1ตลอดมาเมื่อโจทก์ที่1ขายรถให้โจทก์ที่2แล้วก็ได้ส่งมอบการครอบครองให้โจทก์ที่2ใช้ประโยชน์ในรถคันดังกล่าวจึงต้องถือว่าโจทก์ที่2รับโอนรถคันพิพาทมาโดยชอบโจทก์ที่2จึงเป็นผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำละเมิดทำให้รถเสียหายได้. ทางพิจารณาไม่ปรากฏว่าทรัพย์พิพาทตามฟ้องเป็นสินสมรสและจะสันนิษฐานว่าเป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1474ก็ไม่ได้เพราะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโจทก์ที่2ได้จดทะเบียนสมรสหรือไม่จึงยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์ที่2มีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายโจทก์ที่2จึงมีอำนาจฟ้องคดีเกี่ยวกับทรัพย์พิพาท.
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 453
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 458
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1476
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55

ผู้พิพากษา

จำนง นิยมวิภาต
สมบูรณ์ บุญภินนท์
สวัสดิ์ รอดเจริญ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android