คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3220/2553

 แหล่งที่มา: เนติบัณฑิตยสภา
 เผยแพร่เมื่อ: 24 ก.พ. 2555 10:01:18

คำพิพากษาย่อสั้น

 
นิติบุคคลอาคารชุดจำเลยที่ 1 ไม่มีหน้าที่รักษาทรัพย์ส่วนบุคคล ทั้งการละเว้นไม่กระทำในสิ่งที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้กระทำหรือตนไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องกระทำก็ไม่เป็นละเมิด การที่พนักงานรักษาความปลอดภัยของจำเลยที่ 1 มิได้ใช้ความระมัดระวังดูแลตรวจตราอาคารชุดโดยใกล้ชิด จึงเป็นเหตุให้คนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ในห้องชุดของโจทก์ จะถือเกิดจากการที่จำเลยที่ 1 งดเว้นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั้นไม่ได้ จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดฐานต่อโจทก์ฐานละเมิดตาม ป.พ.พ. มาตรา 420
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420
  • พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 มาตรา 4
  • พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 มาตรา 17
  • พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 มาตรา 33
  • พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 มาตรา 36
  • พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 มาตรา 37

ผู้พิพากษา

ชูเกียรติ ตันทวีวงศ์
ศิริชัย จิระบุญศรี
มนตรี ยอดปัญญา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android