คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6532/2552

 แหล่งที่มา: เนติบัณฑิตยสภา
 เผยแพร่เมื่อ: 24 มิ.ย. 2554 15:48:23

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ก่อนอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 จำเลยได้ยื่นคำร้องว่าจำเลยได้ชดใช้ค่าเสียหายจนเป็นที่พอใจแก่ผู้เสียหายแล้ว แต่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 โดยมิได้ส่งคำร้องของจำเลยดังกล่าวไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิจารณา ปัญหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดตามคำร้องของจำเลยจึงมิได้เข้าสู่การวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 5 ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลงไปได้ ที่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 ไปจึงเป็นการมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกระบวนพิจารณา แต่เพื่อให้การพิจารณาคดีของจำเลยเป็นไปตามลำดับศาลเพราะผลแห่งการวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 5 อาจนำไปสู่การจำกัดสิทธิการฎีกาของคู่ความได้ ศาลฎีกาย้อนสำนวนให้ศาลชั้นต้นดำเนินการใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 208 (2) ประกอบมาตรา 225
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

สิทธิชัย พรหมศร
พิทยา บุญชู
พิษณุ ดำรงเกียรติวัฒนา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android