คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3679/2552

 แหล่งที่มา: สำนักวิชาการ
 เผยแพร่เมื่อ: 7 ส.ค. 2555 10:06:32

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ฯ มาตรา 26 วรรคท้าย บัญญัติว่า "ในกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยให้ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนนั้น เมื่อจำเลยนำเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสองแปลงไปฝากธนาคารออมสินในวันที่ 7 กันยายน 2541 จึงถือได้ว่าเป็นวันที่จำเลยวางเงินค่าทดแทนที่ดินตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น วันเริ่มคิดดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มจึงเป็นวันที่ 7 กันยายน 2541 มิใช่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดตามที่จำเลยอ้าง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 26

ผู้พิพากษา

สิทธิชัย พรหมศร
ธานิศ เกศวพิทักษ์
วิเชียร มงคล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android