คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2486/2552

 แหล่งที่มา: สำนักวิชาการ
 เผยแพร่เมื่อ: 7 ส.ค. 2555 10:06:47

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ทำสัญญาจ้างจำเลยที่ 1 และที่ 2 ปรับปรุงคันดินกั้นน้ำมีข้อตกลงว่าหากมีความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายจากงานจ้างอันเกิดจากการใช้วัตถุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการภายใน 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานจำเลยที่ 1 และที่ 2 จะต้องรีบแก้ไขโดยไม่ชักช้า โจทก์ตรวจพบความชำรุกบกพร่องและแจ้งให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 แก้ไขแล้วแต่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่แก้ไขให้เรียบร้อยตามสัญญาจึงถือว่าผิดสัญญา โจทก์ย่อมฟ้องให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 รับผิดตามสัญญาจ้างธรรมดาซึ่งไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะต้องใช้อายุความทั่วไป 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30 หาใช่เป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายเพื่อการที่ทำชำรุดบกพร่องอันมีอายุความ 1 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 601 ไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 601
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30

ผู้พิพากษา

ณรงค์ ธนะปกรณ์
ปัญญารัตน์ วิระยะวานิช
วรพจน์ วิไลชนม์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android