คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1811/2552

 แหล่งที่มา: สำนักวิชาการ
 เผยแพร่เมื่อ: 7 ส.ค. 2555 10:06:58

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ร้องรับซื้อและรับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ของจำเลยทั้งสองจากโจทก์ก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมีคำพิพากษาในคดีนี้ ตาม พ.ร.ก.บริษัทบริหารสินทรัพย์ๆ มาตรา 7 ให้สิทธิแก่ผู้ร้องที่จะขอเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทนโจทก์ได้ การที่ผู้ร้องมิได้เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทนโจทก์ก่อนที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา หาทำให้ผู้ร้องเสียสิทธิที่จะร้องขอเข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวไม่ และการที่โจทก์ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีของศาลล้มละลายกลางในภายหลัง หาทำให้สิทธิของผู้ร้องที่เกิดขึ้นและมีอยู่ตามกฎหมายก่อนที่โจทก์จะถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดถูกกระทบการะเทือนไปด้วยไม่ ทั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็แถลงไม่คัดค้านคำร้องของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงยังคงมีสิทธิที่ขอเข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีนี้ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 มาตรา 7

ผู้พิพากษา

สมชัย จึงประเสริฐ
บุญรอด ตันประเสริฐ
ชัชลิต ละเอียด

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android