คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 980/2552

 แหล่งที่มา: สำนักวิชาการ
 เผยแพร่เมื่อ: 7 ส.ค. 2555 10:07:04

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มาตรา 7 แห่ง พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย์ฯ บัญญัติว่า "...ในกรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษามาบังคับตามสิทธิเรียกร้องนั้นแล้ว ก็ให้เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษานั้น" มีความหมายเพียงว่า ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาในคดีแพ่งให้จำเลยชำระหนี้ให้แก่ผู้โอนแล้ว หากผู้รับโอนประสงค์จะดำเนินการบังคับคดีต่อไปในคดีแพ่งนั้นก็ให้เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแทนผู้โอนได้เท่านั้น หาได้หมายความรวมถึงการนำหนี้ที่รับโอนมาฟ้องเป็นคดีล้มละลายด้วยแต่อย่างใดไม่ เจ้าหนี้เดิมได้ทำสัญญาโอนสินทรัพย์และสิทธิเรียกร้องที่มีต่อจำเลยให้แก่โจทก์แล้ว โจทก์ในฐานะผู้ทรงสิทธิเรียกร้องดังกล่าวตามเงื่อนไขใน พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 9 และมาตรา 10 จึงมีสิทธินำหน้าที่รับโอนมาฟ้องจำเลยเป็นคดีล้มละลายได้ โดยไม่จำต้องเข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีแพ่งก่อน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 มาตรา 7
  • พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 10
  • พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 9

ผู้พิพากษา

วีระพล ตั้งสุวรรณ
ไพโรจน์ วายุภาพ
สมศักดิ์ จันทรา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android