คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8077/2553

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 10 พ.ค. 2554 09:13:25

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การประมูลแชร์เป็นวิธีการหารายได้อย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนในการประกอบธุรกิจหรือการอื่นใดที่ต้องใช้เงิน เป็นกิจทั่วไปที่ดำเนินการได้เพื่อให้กิจการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในหนังสือรับรองดำเนินไปได้ จึงมิใช่เรื่องนอกเหนือวัตถุประสงค์ของจำเลย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ.2534 มาตรา 6
  • พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ.2534 มาตรา 5
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 66
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150
  • พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ.2534 มาตรา 7

ผู้พิพากษา

ธีระวัฒน์ ภัทรานวัช
สิทธิชัย พรหมศร
จักร อุตตโม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android