คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5070/2552

 แหล่งที่มา: เนติบัณฑิตยสภา
 เผยแพร่เมื่อ: 22 เม.ย. 2554 10:54:28

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด จำเลยยึดถือและครอบครองโฉนดที่ดินของโจทก์และปิดประกาศขายทอดตลาดโดยเจตนาทุจริต ฉ้อฉล ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ส่งมอบโฉนดที่ดินคืนแก่โจทก์ โดยโจทก์มิได้ขอให้แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือมีข้อพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ ศาลแขวงไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษา ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 17 ประกอบด้วย มาตรา 25 (4)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 25
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 150
  • พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 17

ผู้พิพากษา

ไสว จันทะศรี
ประทีป ปิติสันต์
สุรชัย เอื้ออารีตระกูล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android