คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2115/2530

 แหล่งที่มา: สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ของ ผู้ร้องที่ 1 ที่ขอให้งดการขายทอดตลาด ผู้ร้องที่ 1 มิได้อุทธรณ์ คำสั่งดังกล่าวจึงถึงที่สุดแล้ว ผู้ร้องที่ 1 จึงมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียตาม ป.วิ.พ.มาตรา 280(2) เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ต้องแจ้งวันขายทอดตลาดให้ผู้ร้องที่ 1 ทราบ การขายทอดตลาดเป็นไปโดยชอบ ผู้ร้องที่ 2ยื่นคำร้องขัดทรัพย์เมื่อได้มีการขายทอดตลาดเสียแล้ว จึงหมดสิทธิร้องขอให้ปล่อยทรัพย์.
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 280
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 288
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 306

ผู้พิพากษา

สุนทร จันทรศักดิ์
สมศักดิ์ เกิดลาภผล
สาระ เสาวมล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android