คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 748/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มฤดกพินัยกรรม์ การแปลพินัยกรรม์ เปนปัญหากฎหมายความประสงค์แห่งพินัยกรรม์ฟังจากพยานผู้นั่งได้ตรัสตีทำผิดน่าที่ลักษณะพะยาน
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พิพาก
ศรี
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android