คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3053/2531

 แหล่งที่มา: เนติบัณฑิตยสภา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340 ตรี เป็นบทบัญญัติที่เพิ่มโทษของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 มาตรา 339 ทวิมาตรา 340 หรือมาตรา 340 ทวิ ส่วนความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯมาตรา 7 และมาตรา 8 ทวินั้น เป็นความผิดต่างกรรมกัน ซึ่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 บัญญัติให้ศาลลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 ตรี
  • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2490 มาตรา 7
  • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2490 มาตรา 8 ทวิ
  • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2490 มาตรา 72
  • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2490 มาตรา 72 ทวิ

ผู้พิพากษา

สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ
ธิรพันธุ์ รัศมิทัต
อรรถวิทย์ วรรธนวินิจ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android