นโยบายการใช้งาน Privacy Policy & Term of Use

นโยบายการใช้งาน Privacy Policy & Term of Use

นโยบายการใช้งาน

Privacy Policy

deka.in.th จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของ deka.in.th ไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

deka.in.th จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของ deka.in.th เท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของ deka.in.th  เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการบางประเภท การลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ของ deka.in.th  ซึ่งจะมีการเก็บบันทึกการเข้าออกโดยอัตโนมัติ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

deka.in.th จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่ deka.in.th  พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของ deka.in.th  หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดี  deka.in.th จะใช้ข้อมูลของท่านให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อปรับปรุงบริการของ deka.in.th ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

 deka.in.th จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้เก็บบันทึกไว้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่

 • deka.in.th ได้รับความยินยอมจากท่าน
 • การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์
 • การเปิดเผยข้อมูลนั้น เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

 deka.in.th จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น การเสนอขายทางโทรศัพท์ หรือการขายสินค้าทางไปรษณีย์ของสินค้าอื่นๆ เป็นต้น

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

deka.in.th มีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยใช้วิธีการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

deka.in.th ได้จำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้างที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลเพื่อดำเนินการต่าง ในนามของ deka.in.th  บุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และอาจถูกเลิกจ้าง และดำเนินคดีทางอาญา หากฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

deka.in.th อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น  deka.in.th จึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้บริการเว็บไซต์ deka.in.th 

ข้อแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัยและความลับ

รายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงท่านในฐานะผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่ deka.in.th  (ถ้ามี) เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะมีความปลอดภัย

 1. รหัสผู้ใช้ (User ID/Username) และรหัสผ่าน (Password) หลังจากท่านสมัครและลงทะเบียนกับบริการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ของ deka.in.th เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ deka.in.th  ผู้ดูแลระบบจะทราบรหัสผู้ใช้ของท่านแต่จะไม่ทราบรหัสผ่านของท่าน ท่านมีหน้าที่รักษารหัสผ่านของท่านอย่างเคร่งครัด โดยไม่เปิดเผยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านแก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ ท่านควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำและทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้ว ท่านควรออกจากระบบเพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำรายการจากบัญชีของท่านได้
 2. คุกกี้ (Cookies) เป็นกระบวนการเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์ของ deka.in.th ได้สะดวกขึ้น คุกกี้มีประโยชน์สำหรับให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในภายหลัง คุกกี้จะถูกติดตั้งในขณะที่ท่านเรียกดูเว็บ หลังจากที่ท่านเลิกใช้งานโปรแกรมแล้ว คุกกี้บางตัวจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบไฟล์ หรืออาจจะหมดอายุ หรือไม่มีการเก็บ ท่านสามารถปรับโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของท่านให้รองรับการทำงานของคุกกี้หรือไม่ก็ได้

Term of Use

บริการพิเศษรายเดือน (Premium Service) บริการนี้มีในแอปพลิเคชั่น "ค้นหาฎีกา (Easy Deka)" สำหรับ iOS
 1. บริการนี้ชื่อว่า "บริการพิเศษรายเดือน (Premium Service)"
 2. บริการมีรอบระยะเวลาการใช้งาน 1 เดือน
 3. ค่าบริการ 99 บาท/เดือน
 4. การชำระเงินจะถูกหักออกจากบัญชี iTunes ที่ยืนยันการสั่งซื้อ
 5. การสมัครรับบริการนี้จะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติ เว้นแต่การต่ออายุอัตโนมัติจะถูกยกเลิกอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนสิ้นรอบบริการปัจจุบัน
 6. บริการนี้จะคิดค่าบริการสำหรับการต่ออายุภายใน 24 ชั่วโมงก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาบริการรอบปัจจุบัน โดยแจ้งค่าใช้จ่ายสำหรับการต่ออายุบริการ
 7. การสมัครใช้บริการนี้สามารถจัดการด้วยตัวท่านเอง และการต่ออายุอัตโนมัติสามารถปิดได้โดยไปที่การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้หลังจากการซื้อ
 8. การยกเลิกการใช้บริการซึ่งอยู่ในระยะเวลารอบปัจจุบันจะไม่สามารถทำได้
 9. ระยะเวลาที่เหลือจากช่วงทดลองใช้ฟรี (ถ้ามี) จะถูกตัดเมื่อผู้ใช้ซื้อบริการนี้

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ deka.in.th 

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้  deka.in.th ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเราต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ deka.in.th  ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้

Facebook: https://www.facebook.com/deka.in.th
เว็บไซต์ : https://deka.in.th
e-mail : support@deka.in.th

 

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android